بـرنـامـه ها ی راهبـردی انجمـن

– تشکیل کمیته های تخصصی برنامه درسی، پژوهش و تحقیق، اطلاع رسانی و کمیته های دانشجویی (دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان)

– برگزاری جلسات نقد و بازخوانی کتاب و جلسات نقد و بررسی فیلم‌های آموزشی

– برگزاری نشست‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی با حضور اساتید متخصص

– انجام پژوهش‌های کاربردی و علمی

– برگزاری دوره‌های توانمندسازی برای معلمان با رویکردهای نوین

– تالیف و تدوین کتاب

– ارتباط با سرگروه‌های آموزشی مناطق استان

– برگزاری کنفرانس‌ها و پنل‌های تخصصی

– برگزاری اردوهای علمی آموزشی