جشنواره تجارب زیسته معلمان در طراحی، تولید، اجرا و ارزشیابی تکالیف مهارت محور

ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات، بدینوسیه به اطلاع می رساند با توجه به پیشنهادها و درخواست های مکرر همکاران محترم مبنی بر تمدید زمان شرکت در جشنواره کشوری تجارب زیسته معلمان در طراحی، تولید، اجرا و ارزشیابی تکالیف مهارت محور، زمان ارسال آثار تا 30 خرداد ماه 1398 تمدید می شود.

شیوه نامه جشنواره کشوری تجارب زیسته معلمان در طراحی، تولید، اجرا و ارزشیابی تکالیف مهارت محور

قالب تهیه آثار

شیوه نامه طرح تکالیف مهارت محور

سایر مطالب مفید:

یک نمونه خلاصه از طراحی تکالیف مهارت محور

تلفیق تکالیف مهارت محور و طرح آداب و مهارت های زندگی

جدول دروس و مهارت‌های پایه های اول، دوم و سوم ابتدایی

جدول موضوعات اصلی و زمینه فعالیت های تکالیف مهارت محور

چرخه عناصر تاثیرگذار در تکالیف مهارتی

ساحت های شش گانه تربیتی سند تحول بنیادین

چیستی تکالیف

انواع دانش و مهارت ها