شرایط و نحوه عضویت در انجمن

عضویت برای عموم معلمان ابتدایی و دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان غربی آزاد است.

 

مدارک مورد نیاز:

  • یک قطعه عکس
  • تکمیل فرم مشخصات
  • فیش واریزی مبلغ 30000تومان جهت حق عضویت (15000تومان برای دانشجو معلمان) به شماره حساب 0111381106006 نزد بانك ملی، به نام انجمن علمی آموزشی معلمان ابتدایی استان آذربایجان غربی

 

نحوه عضویت در انجمن

  • تهیه اسکن از فرم تکمیل مشخصات که دارای عکس پرسنلی متقاضی عضویت است به همراه اسکن فیش واریزی و ارسال به ایمیل انجمن به نشانی etainfo@chmail.ir

دانلود فایل فرم مشخصات