مقدمه

اگر نهاد آموزش و پرورش را شامل مجموعه افراد، امكانات، منابع، هنجارها، روابط، قواعد و جو حاكم بدانيم؛ در می یابیم که يكي از عناصر اصلي و زير بنايي در اين نظام نهادي و سازماني، مفهوم ”انجمن علمي“ و وجود روابط و تعامل‌هاي فكري و تخصصي در بين اعضاي اين اجتماع و بين اجتماع‌هاي علمي مشابه است. در این راستا انجمن علمی- آموزشی معلمان ابتدایی استان آذربایجان غربی به‌منظور تقویت توان علمی نیروهای متخصص در آموزش و پرورش، ارتقاء سطح کیفی آموزش و همچنین بهبود امور آموزشی و پژوهشی تشکیل گردیده.