نشست ها و کارگاه ها

فیلم ضبط شده سومین جلسه سلسله نشست های یادگیری سیار (صلاحیت های دانش آموزان در یادگیری سیار):

برگزارکننده هسته پژوهشی یادگیری های سیار دانشگاه علامه طباطبائی تهران و انجمن علمی آموزشی معلمان آموزش ابتدایی استان آذربایجان غربی/ با حضور  دکتر محسن روشنیان (عضو هسته پژوهشی یادگیری های سیار دانشگاه علامه طباطبائی تهران) و مقصود رزم آرا (رئیس انجمن علمی آموزشی معلمان آموزش ابتدایی استان آذربایجان غربی)

فیلم ضبط شده نشست مجازی “طراحی محیط و تجارب در یادگیری سیار”

دومین جلسه از سلسله نشست های مجازی علمی یادگیری سیار با موضوع “طراحی محیط و تجارب در یادگیری سیار”/ برگزارکننده هسته پژوهشی یادگیری های سیار دانشگاه علامه طباطبائی تهران و انجمن علمی آموزشی معلمان آموزش ابتدایی استان آذربایجان غربی/ با حضور مقصود رزم آرا (رئیس انجمن علمی آموزشی معلمان آموزش ابتدایی استان آذربایجان غربی) و صابر عظیمی (فارغ التحصیل دکتری تخصصی تکنولوژی آموزشی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران و عضو هسته پژوهشی یادگیری های سیار و مسئول کمیته دانشجویی انجمن یادگیری الکترونیکی ایران)/ زمان برگزاری 4 مرداد ماه 99

مبانی نظری یادگیری سیار

اولین جلسه از سلسله نشست های مجازی علمی یادگیری سیار با موضوع مبانی نظری یادگیری سیار/ برگزارکننده هسته پژوهشی یادگیری های سیار و انجمن علمی آموزشی معلمان آموزش ابتدایی استان آذربایجان غربی/ با حضور دکتر محمدرضا نیلی احمدآبادی رئیس هسته پژوهشی یادگیری های سیار دانشگاه علامه طباطبائی تهران و معاون آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی تهران و مقصود رزم آرا رئیس انجمن علمی آموزشی معلمان آموزش ابتدایی استان آذربایجان غربی/ زمان برگزاری 28 تیر ماه 99

ارزشیابی کیفی- توصیفی با تاکید بر ارزشیابی در بستر یادگیری الکترونیکی

مدرس: دکتر صابر عظیمی، دبیر علمی انجمن علمی آموزشی معلمان آموزش ابتدایی استان آذربایجان غربی؛ مسئول کمیته دانشجویی انجمن یادگیری الکترونیکی ایران و دانش آموخته دکتری تخصصی تکنولوژی آموزشی از دانشگاه علامه طباطبائی تهران

اصول تولید فیلم های آموزشی تدریس دروس

برگزارکننده: آموزش و پرورش شهرستان شاهین دژ مدرس: دکتر صابر عظیمی، دبیر علمی انجمن علمی آموزشی معلمان آموزش ابتدایی استان آذربایجان غربی؛ مسئول کمیته دانشجویی انجمن یادگیری الکترونیکی ایران و دانش آموخته دکتری تخصصی تکنولوژی آموزشی از دانشگاه علامه طباطبائی تهران

آموزش کاهش حجم ویدئو

تولید کننده: دکتر صابر عظیمی آموزش کاهش حجم ویدئو

آموزش نحوه تولید فیلم تدریس دروس با نرم افزار snagait

تولید کننده: دکتر صابر عظیمی جهت تهیه فیلم تدریس دروس ویژه معلمین

فیلم ضبط شده نشست تخصصی یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی

برگزارکننده: دانشگاه فرهنگیان پردیس شهیدرجایی استان آذربایجان غربی با مشارکت انجمن علمی آموزشی معلمان آموزش ابتدایی استان آذربایجان غربی با حضور: دکتر سید علی اکبر صفوی: رئیس انجمن یادگیری الکترونیکی ایران/ دکتر محمودلو رئیس دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی ارومیه/ مقصود رزم آرا ریئس انجمن علمی آموزشی معلمان آموزش ابتدایی استان زمان: ۸ خرداد از ساعت ۱۱ الی ۱۲

بخش 2: نشست مجازی ضبط شده “یادگیری الکترونیکی، فرصت ها، تهدیدها و راهکارها

برگزارکننده: انجمن علمی آموزشی معلمان آموزش ابتدایی استان آذربایجان غربی سخنرانان: مقصود رزم آرا (رئیس انجمن و پژوهشگر نظام های آموزشی و مدیر موسسه نوآوری های تربیتی)، دکتر سیدعلی اکبر صفوی (استاد تمام دانشگاه شیراز و رئیس انجمن یادگیری الکترونیکی ایران)، دکتر محمد حسنی (استاد پژوهشکده مطالعات آموزش و پرورش) و صابر عظیمی (دانش آموخته دکتری تکنولوژی آموزشی از دانشگاه علامه طباطبائی تهران و مسئول کمیته دانشجویی انجمن یادگیری الکترونیکی ایران) تاریخ برگزاری نشست: 99/02/04

بخش 1: نشست مجازی ضبط شده “یادگیری الکترونیکی، فرصت ها، تهدیدها و راهکارها

برگزارکننده: انجمن علمی آموزشی معلمان آموزش ابتدایی استان آذربایجان غربی سخنرانان: مقصود رزم آرا (رئیس انجمن و پژوهشگر نظام های آموزشی و مدیر موسسه نوآوری های تربیتی)، دکتر سیدعلی اکبر صفوی (استاد تمام دانشگاه شیراز و رئیس انجمن یادگیری الکترونیکی ایران)، دکتر محمد حسنی (استاد پژوهشکده مطالعات آموزش و پرورش) و صابر عظیمی (دانش آموخته دکتری تکنولوژی آموزشی از دانشگاه علامه طباطبائی تهران و مسئول کمیته دانشجویی انجمن یادگیری الکترونیکی ایران) تاریخ برگزاری نشست: 99/02/04

نشست مجازی ارزشیابی کیفی توصیفی و یادگیری الکترونیکی

نشست مجازی ارزشیابی کیفی توصیفی و یادگیری الکترونیکی برگزارکننده: انجمن علمی آموزشی معلمان آموزش ابتدایی استان آذربایجان غربی سخنرانان: مقصود رزم آرا (رئیس انجمن و پژوهشگر نظام های آموزشی و مدیر موسسه نوآوری های تربیتی)، دکتر محمد حسنی (استاد پژوهشکده مطالعات آموزش و پرورش) و صابر عظیمی (دانش آموخته دکتری تکنولوژی آموزشی از دانشگاه علامه طباطبائی تهران و مسئول کمیته دانشجویی انجمن یادگیری الکترونیکی ایران) تاریخ برگزاری نشست: 99/02/24

کلیات برنامه تدبیر برای مدیران مدارس دوره ابتدایی

تهیه و تنظیم: دکتر صابر عظیمی، دبیر علمی انجمن علمی آموزشیب معلمان آموزش ابتدایی استان آذربایجان غربی

نحوه تعریف مدارس برای ارزیابان توسط معاون آموزشی منطقه در برنامه تدبیر

تهیه و تنظیم: دکتر صابر عظیمی، دبیر علمی انجمن علمی آموزشی معلمان آموزش ابتدایی استان آذربایجان غربی؛ مسئول کمیته دانشجویی انجمن یادگیری الکترونیکی ایران و دانش آموخته دکتری تخصصی تکنولوژی آموزشی از دانشگاه علامه طباطبائی تهران

نحوه استفاده از سایت همگام برای معاونین آموزشی مناطق در برنامه تدبیر

تهیه و تنظیم: دکتر صابر عظیمی، دبیر علمی انجمن علمی آموزشی معلمان آموزش ابتدایی استان آذربایجان غربی؛ مسئول کمیته دانشجویی انجمن یادگیری الکترونیکی ایران و دانش آموخته دکتری تخصصی تکنولوژی آموزشی از دانشگاه علامه طباطبائی تهران

نحوه درج نمرات ارزیابی بیرونی توسط ارزیابان برنامه تدبیر

مدرس: دکتر صابر عظیمی، دبیر علمی انجمن علمی آموزشی معلمان آموزش ابتدایی استان آذربایجان غربی؛ مسئول کمیته دانشجویی انجمن یادگیری الکترونیکی ایران و دانش آموخته دکتری تخصصی تکنولوژی آموزشی از دانشگاه علامه طباطبائی تهران